Индивидуалната декорация на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като част от мотивацията за лечение на малките пациенти (опит от практиката)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Мила Москова¹, Михаела Варнева², Надежда Костова¹

¹Преподавател, Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, Медицински университет-София

Специално предложение:
 

²Доцент, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет-Варна

Ортодонтската практика е неразделна част от грижите за здравите зъби и красивата усмивка. Пациентите са най-често от определена възрастова група – детската. Именно този факт никога не трябва да бъде пренебрегван! Познаването на спецификата на детската възраст и правилната мотивация на малките и подрастващи пациенти са едни от компонентите, които биха гарантирали оптимални резултати при провеждане на ортодонтско лечение. Правилно и продължително носене на снемаемите ортодонтски апарати е дълъг и често отегчителен процес, който може да се осъществи само и единствено, ако се събуди у тях желание. Възможностите на съвременната технология позволяват използването на различни видове декорации, които да удовлетворяват разнообразните желания и така да засилят мотивацията за лечение.

Ортодонтското лечение е дълъг и сложен процес. Редовното носене на апаратите е решаващ фактор за неговия успех, а успехът зависи твърде много от съдействието на пациентите, което трябва внимателно да се осигури [6,8]. Правилното и продължително носене на снемаемите ортодонтски апарати е продължителен и често отегчителен процес, който може да се осъществи само и единствено, ако се събуди у децата желание.

Мотивацията е сложен психичен процес, който активира (енергетизира), насочва (ръководи, управлява) и поддържа поведението. Сложност­та ѝ се проявява не само в нейното съдържание, но и в многоброй­ните фактори, които я определят или ѝ въздействат допълни­телно. Тя се приема като основна необходимост за успешно изпълнение на всяка една човешка дейност. С нея се обясняват причините за успеха, неуспеха и е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида [2,3].

Продължителното ортодонтско лечение изисква както начална мотивация, така и системна ремотивация на пациенти и родители [6,9].

Преди началото на лечението ортодонтът и родителите трябва да обсъдят възможностите как детето да поиска да носи своите апаратчета?! Аргументите като тези, че е за тяхно добро, да бъдат красиви или как другите деца ще им се смеят не винаги са ефективни и дълготрайни. Всички други средства – молби, заплахи, наказания, „подкупи” и други могат да дадат резултат, но това не е сигурно. Децата биха правили това, което се очаква от тях само ако го поискат.

В тази връзка подкрепяме Мутафчиев и изказано от него мнение, че успешното ортодонтско лечение се опира върху вътрешната мотивация на пациента, чиято интензивност се мени многократно в хода му и се влияе от разнообразни външни фактори. Необходимо е децата да бъдат убедени, да положат необходимите усилия, а родителите активно и уверено да съдействат [6].

Според Стоев този труден процес изисква изграждане на позитивна и дълготрайна,

целенасочено насочвана към общите крайни цели връзка между лечител, пациент и неговите

близки – едно системно организирано междуличностно взаимоотношение [7].

Според Медико-техническия стандарт по зъботехника и Медицински стандарт „Ортодонтия”, зъботехникът е част от дентален екип провеждащ ортодонтско лечение. Той участва активно в лечебния процес чрез самостоятелно изработените от него, но по предписание на денталния лекар, ортодонтски апарати и шини [1,4,5].

Всеки от членовете на денталния екип трябва да се старае да подпомогне лечебния процес, като изпълнява не само своите професионални задължения, но и участва активно в стимулирането и мотивирането на пациента по време на продължителното ортодонтско лечение. Можем и трябва да използваме фантазията си. Постигнатият успех води до засилване на мотивацията и удовлетвореността, не само от страна на пациента и неговите родители, но и от страна на екипа от неговия труд [1].

Ортодонтската практика е неразделна част от грижите за здравите зъби и красивата усмивка. Не е тайна, че с ортодонтия се занимават малко дентални специалисти. Вероятно, причините са различни – специфика и продължителност на леченията, възраст на пациентите, резултатност на лечението (свързана с участие от страна на пациентите), опасности от рецидиви и др.

Ортодонтската практика се занимава най-често с определена възрастова група от пациенти – детската. Именно този факт никога не трябва да бъде пренебрегван! Познаването на спецификата на детската възраст и правилната мотивация на малките и подрастващи пациенти са един от компонентите, които биха гарантирали оптимални резултати при провеждане на ортодонтско лечение. Дори добър екип от зъболекар и зъботехник – ортодонти, с правилен план за лечение и прецизно изработени конструкции не биха постигнали очаквания от тях и от родителите на пациентите ефект, ако децата не носят ортодонтските си апарати и не спазват указанията на своя ортодонт. Едва ли съществува практика, която да не се е сблъсквала с подобни проблеми…

Възможностите на съвременното ортодонтско лечение са изключително широки. Лечебните техники, апарати и конструкции са много разнообразни. Това позволява разширяване на възрастовия диапазон на пациентите. Въпреки това по-голямата част от тях е между 6 и 14 години.

Важни елементи за ортодонтската практика, които определят успеха на лечението, са:

 • Добър екип;
 • Анализ на всеки случай;
 • Анализ на възможни проблеми;
 • Разглеждане на различни варианти за лечение;
 • Информираност на пациентите и родителите за процеса на лечение;
 • Мотивация на пациентите и родителите;
 • Гаранция за добри и трайни резултати;
 • Удовлетвореност, както на пациента и неговите родители, така и на екипа провел лечението.

Не намерихме информация (в достъпната литература) да e разглеждан въпросът за декорацията на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като мотивиращ фактор за успешно ортодонтско лечение. Според нас това е важен момент, на който не се обръща достатъчно внимание. Проведохме наблюдение и събрахме снимков материал по темата, като в статията са представени само няколко от богатия ни архив.

Снимки 1, 2 и 3. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)

 В недалечно минало (преди 20 години) технологичните възможности не позволяваха творчество и индивидуалност. Днес – при желание и добра комуникация между лекуващия екип и пациентите – не би трябвало да има невъзможни желания. Съвременната технология позволява използването на различни видове декорации, които да удовлетворяват разнообразните желания (въпреки че възрастовия диапазон обхваща и пубертетната възраст).

 • едноцветни
 • многоцветни
 • класическа анимация
 • съвременна анимация
 • други елементи-сърчица, звездички, брокат

Все по-често от зъботехника-ортодонт се очаква и изисква фантазия и усет за разнообразяване на декорацията, с което да отговори на очакванията на взискателните малчугани.

Снимки 4, 5 и 6. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)

От дългогодишната си практика установихме, че един от ефективните методи за провокиране на желание и начална мотивация у малчуганите е атрактивната и актуална декорация. Според нашето наблюдение и опит в годините, се наблюдава съществена разлика между интересите на децата преди време и днес. Ако преди замяната на стандартната метилметакрилатна розова или транспарентна пластмаса с различно оцветяване предизвикваше ентусиазъм, за някои от днешните деца това се смята за „скучно”! Стандартните картинки, които се поставяха преди време – животни, колички, топки и други подобни сега не предизвикват необходимия интерес у пациентите. Любимите герои от анимационни филми, вградени в плаковата част, помагат за поява и са верен съдружник за поддържане на мотивацията за лечение.

Снимки 7, 8 и 9. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)

Всяка ортодекорация на плаковата част е уникална и бутикова, защото цвета, любимите герои или използването на други елементи за декорация, са по желание на пациента.

От позиция на опита и наблюденията, които сме провели над малките пациенти, можем да твърдим, че индивидуалната декорация, е метод засилващ мотивацията и осигуряващ успех на продължителния лечебен процес. Това води, както до удовлетвореност от страна на пациента и неговите родители, така и до удовлетвореност от страна на зъботехника и денталния лекар от усмивките на малките пациенти, светещият поглед и успешно проведения лечебен процес.

 

Литература:

 1. Варнева М., Роль зубного техника при стимуляции и мотивации детей для успешного ортодонтического лечения (практический опыт), XLIII Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Психология и педагогика в современном мире: Вызовы и решения», Московский научный центр психологии и педагогики, Сборник научных публикаций, Москва, 2016, 17-22
 2. Варнева, М., Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър” по специалност „Зъботехник”, Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”, МУ-Варна, 2013
 3. Варнева, М., Г., Домусчиева-Роглева, Академична мотивация на студентите по зъботехника в България, Кинезиология, Велико Търново, 2012, 163-166
 4. Медико-технически стандарт по зъботехника, Наредба № 30/19.12.2003 г., МЗ, Дв. бр. 4/16.01.2004 г.
 5. Медицински стандарт по ортодонтия, Наредба № 52/26.11.2010 г., МЗ, Дв. бр. 95/3.12.2010 г.
 6. Мутафчиев, В., Л. Хранов, А. Мутафчиев, Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика, Софи-Р, София, 2008, 9-11
 7. Стоев, В., Психологични подходи на стоматолога към пациента, С.: Евър-С. Пенов, 2005, 152
 8. Alexander, RG, The Alexander discipline: Contemporary concepts and philosophies, Ormko Corp; 1986, 41 p.
 9. Suer, S, La creation orthodontique. Rev Orthop Dento-faciale 1982; 16 (2): 123-148

Сподели