Фигура 5. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a. Асоциирани с комплекса на Голджи клатрин-облечени везикули (стрелки). b. Елонгирана вакуола, свързана с микротубул чрез къси филаментозни структури (две стрелки). c. Произхождащ от плазмалемата клатрин-облечен везикул (три стрелки). d. Група от Голджиеви везикули, разположени между микротубули. e. Микротубули, асоциирани с гранулиран ендоплазматичен ретикулум. a, c, d x50 000; b x80 000; e x20 000. Източник: (8).

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Фигура 5. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a. Асоциирани с комплекса на Голджи клатрин-облечени везикули (стрелки). b. Елонгирана вакуола, свързана с микротубул чрез къси филаментозни структури (две стрелки). c. Произхождащ от плазмалемата клатрин-облечен везикул (три стрелки). d. Група от Голджиеви везикули, разположени между микротубули. e. Микротубули, асоциирани с гранулиран ендоплазматичен ретикулум. a, c, d x50 000; b x80 000; e x20 000. Източник: (8).

Фигура 5. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a. Асоциирани с комплекса на Голджи клатрин-облечени везикули (стрелки). b. Елонгирана вакуола, свързана с микротубул чрез къси филаментозни структури (две стрелки). c. Произхождащ от плазмалемата клатрин-облечен везикул (три стрелки). d. Група от Голджиеви везикули, разположени между микротубули. e. Микротубули, асоциирани с гранулиран ендоплазматичен ретикулум. a, c, d x50 000; b x80 000; e x20 000. Източник: (8).

Сподели